Vedtægter

Hent foreningens vedtægter 2023 (åbnes som pdf)

§ 1 Foreningens navn er PALÆFLØJEN Roskilde Kunstforening og dens formål er at virke for kunstens tarv i Roskilde og omegn.

§ 2 Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Det årlige medlemskontingent fastsættes af generalforsamlingen.

§ 3 Foreningens bestyrelse består af 9 medlemmer, der vælges for en 2-årig periode, således at der vekselvis vælges 5 (4) medlemmer. Genvalg er muligt. På den årlige generalforsamling vælges tillige – for et år ad gangen – 2 bestyrelsessuppleanter, 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. Genvalg er muligt.

§ 4 Ved det førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen udpeger bestyrelsen af sin midte en formand, næstformand, kasserer og sekretær. Foreningen tegnes af formand og næstformand i fællesskab eller hver for sig sammen med et andet medlem af bestyrelsen.?De tegningsberettigede medlemmer kan udstede fuldmagt, respektive tilbagekalde en fuldmagt til 3. person til betjening af eksempelvis bank- eller girokonto eller et andet foreningen vedkommende særligt formål. En udstedt eller tilbagekaldt fuldmagt skal meddeles den øvrige bestyrelse senest på det førstkommende bestyrelsesmøde. Ved bestyrelsens møder afgøres alle sager, der sættes under afstemning, ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

§ 5 Foreningen afholder sin årlige ordinære generalforsamling i tidsrummet 1. februar – 31.marts. Indvarsling af generalforsamling sker ved meddelelse i Roskildebladene og på foreningens hjemmeside senest 14 dage forud for generalforsamlingsdatoen. Forslag fra foreningens medlemmer til behandling på den årlige generalforsamling skal være bestyrelsen i hænde (på foreningens adresse) senest 7 dage forud for generalforsamlingsdatoen for at kunne optages på dagsordenen.

§ 6 Dagsorden for den ordinære generalforsamling er:
1. Valg af dirigent. ?
2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år. ?
3. Regnskabsaflæggelse for det forløbne år samt fastsættelse af kontingent for det ?kommende år. ?
4. Behandling af indkomne forslag fra medlemmer og bestyrelse. ?
5. Valg af medlemmer til foreningens bestyrelse samt suppleanter. ?
6. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. ?
7. Eventuelt. ?

§ 7 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når det forlanges af enten bestyrelsen, generalforsamlingen eller når mindst 25 af foreningens medlemmer indgiver skriftlig begæring derom. I begæringen skal anføres de anliggender, der ønskes forelagt den ekstraordinære generalforsamling. En ekstraordinær generalforsamling skal indvarsles snarest efter at begæring herom er fremsat. Indvarslingen skal ske med 8 dages frist og skal bekendtgøres på samme måde som ordinær generalforsamling.

§ 8 Ved såvel den ordinære som en ekstraordinær generalforsamling afgøres alle sager, der sættes under afstemning ved simpelt stemmeflertal. Ændringer af foreningens vedtægter kan dog kun vedtages på en lovligt indvarslet generalforsamling – og når 3/4 af de fremmødte medlemmer stemmer derfor.

§ 9 Ophævelse af foreningen kan kun ske efter vedtagelse med mindst 3/4 majoritet af de fremmødte medlemmer på 2 hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger, afholdt med 14 dages mellemrum. Ved en ophævelse af foreningen påhviler det den ved ophævelsen siddende bestyrelse at træffe afgørelse om anvendelsen af eventuelle midler til fremme af kunstneriske formål i Roskilde og omegn. Foreningens arkiv overlades herefter til det lokalhistoriske arkiv. Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 28. oktober 1940 – med påfølgende ændringer den 19. november 1951, 23. oktober 1968, 15.november 1977, 4. december 1980, 30. marts 1992, 23. marts 2015 og 21. marts 2023.

 

ROSKILDE KUNSTFORENING
stiftet 1940