STUDIEDAG
400 året for Thomissøns Psalmebog 1569-2019

Kom til studiedag lørdag d.28. september 2019 kl. 10-17.30

og mød

Marita Akhøj Nielsen er ledende redaktør i Det Danske Sprog- og Litteraturselskab og redaktør for Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab. Hun har udgivet en række bøger og artikler om bl.a. middelalderens danske litteratur, Thomas Kingo og B.S. Ingemann. Hun har ledet flere større projekter, der har udgivet digitale tekster og ordbøger på nettet: gammeldanskordbog.dk, middelaldertekster.dk, kalkarsordbog.dk og mothsordbog.dk. For tiden er hun leder af projektet "Musik og sprog i reformationstidens danske salmesang".

Bjarke Moe er seniorredaktør i Det Danske Sprog- og Litteratur- selskab og fra august 2019 post.doc. på Københavns Universitet. Han har arbejdet med musikfilologi og nodeedition, bl.a. i for- bindelse med udgivelsen af Niels W. Gades kormusik. Hans øvrige faglige interesser spænder bredt inden for musikhistorie (specielt i Danmark), musikalsk opførelsespraksis og komposition. Et emne, som han har været særligt optaget af i sin forskning, er musik og kulturudveksling i den tidlige moderne tid. I projektet "Musik og sprog i reformationstidens danske salmesang" står han for musikudgivelsen.

Maria Harms er cand. theol. og siden 1999 sognepræst ved Roskilde Domkirke. Underviser i Salmekundskab på Sjællands Kirkemusikskole og er aktiv deltager i arbejdet inden for homiletisk netværk og gennem en længere årrække tillige medarrangør af de årligt tilbagevendende studiedage for organister og præster i Roskilde stift.

Måden, hvorpå vi synger salmer sammen, udvikler sig. Over århundreder har den på dansk grund ændret sig i samspil med vekslende opfattelser af forholdet mellem musik og sprog. For 450 år siden, da Den danske Psalmebog udkom, kom også påbuddet om, at bogen skulle lænkes til degnenes stole i alle rigets kirker. Bogen blev dermed normdannende for salmesangen i Danmark- Norge, og den dag i dag bruges stadig 58 af dens melodier. Men Den danske Psalmebog var langt fra den første danske salmebog, og sammenligner man med dens forgængere kan man spore, hvordan salmerne på forskellig vis blev indoptaget i danske menigheder. Også senere salmebøger vidner om, at salmen som tekstlig og musikalsk genre var plastisk og blev tilpasset den praktiske anvendelse ude i menighederne.

Foredragene vil opridse den kulturhistoriske baggrund for reformationstidens salmesang og belyse, hvor, hvornår og hvordan man har sunget salmer. Undervejs i foredragene vil vi give eksempler på tekster og melodier, som har overlevet til i dag. Ved at synge nogle af salmerne sammen vil vi forsøgsvis sætte os i datidens kirkegængeres sted og få et indtryk af, hvordan man opfattede tekst og musik i salmerne. Vi skal se billeder af datidens salmebøger og forsøge at læse tekst og noder, og der bliver rig lejlighed til spørgsmål og diskussion om, hvordan salmesang i dag forholder sig til det historiske arvegods.

 

Dagens program:

10.00 -16.00: Oplæg og samtaler

- alt med indlagte eksempler og salmesang – ved

Marita Akhøj Nielsen og Bjarke Moe

 

16.30: Aftensang i Roskilde Domkirke ved

sognepræst Maria Harms

 

Det Danske Sprog- og Litteraturselskab publicerer i perioden 2017-2021 ni danske salme- og messebøger fra reformationstiden i interaktive digitale udgaver. Seminaret afholdes som markering af 450-året for Den danske Psalmebog, også kaldet Thomissøns salmebog efter dens udgiver, Hans Thomissøn (1532–1573), der var provst og sognepræst ved Vor Frue Kirke i København.

 

Sted: Sjællands Kirkemusikskole, Allehelgensgade 19

Tilmelding:
Via kirkemusikskolernes hjemmeside: http://www.kirkemusikskole.dk/

senest 14. september

Pris : 150 kr. inkl. let frokost.

Studiedagen er arrangeret i et samarbejde mellem

Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, Folkeuniversitetet i Roskilde, Roskilde domsogn

& Sjællands Kirkemusikskole