Roskilde Kunstforening - Generalforsamling 15. Februar 2017

Referat fra sidste års generalforsamling med vedhæftet beretning og årsregnskab.

1. Valg af dirigent

Ole Røtzler Møller blev valgt som dirigent og kunne konstatere, at Generalforsamlingen er lovligt indkaldt.

 

2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Jes Nysten afgav som foreningens formand beretning, her refereret i stikord:

Tal for 2016:

Ca. 800 medlemmer

Medlemstallet er stabilt år efter år.

10 udstillinger, herunder i foråret Heike Arndt, i juni måned Afrika på Tværs, i september Eksistens med Karsten Frank og en overvældende Roskilde Åben i november måned.

55 arrangementer af forskellig art, herunder kunstnermøder, foredragsaftener, Saloner og skolebesøg. Derudover vores årlige rejser både indenlands og udenlands samt Opera i Palægården.

I løbet af året har vi haft over 11.000 besøgende i Kunsthuset.

Vi har udvidet vores samarbejder, som nu også inkluderer Kulturstrøget, Byens Hus, Folkeuniversitetet mfl.

Henriette Westh fratrådte sin stilling som sekretariatsleder i november 2016, hvilket har betydet en omlægning af rutiner. Vi har pr. 1. marts 2017 ansat Gitte Werner Nielsen i stillingen som sekretær i Kunsthuset. Stillingen er på 12 timer om ugen.

Vi har tegnet 2 erhvervssponsorater i 2016, og vi regner med 3 i begyndelsen af 2017.

Vi har indgået en aftale med Ros Torv om et sponsorat i 2017. Aftalen omfatter bl.a. en månedlig kunstner, som udstiller i centret udpeget af Roskilde Kunstforening.

Tak til alle medlemmer der år efter år bakker op om foreningen. Tak til Roskilde Kommune, der viser os stor velvilje og respekt. Tak til vores store gruppe af frivillige, som vi ikke kan være foruden.

Der var nogle kommentarer fra medlemmer:

1)    Ros til det nye initiativ på Ros Torv.

2)    Ide: Hvad med at lægge en flyer med information om kunstforeningen.

Svar: Vi har netop fået opstillet to montre, som fortæller om samarbejdet, og vi informerer igennem Ros Torvs nyhedsbrev og website. Vi har øje for at synliggøre samarbejdet.

Derefter blev beretningen enstemmigt godkendt.


3. Regnskabsaflæggelse for det forløbne år samt fastsættelse af kontingent for det indeværende år

Carsten Reves fremlagde som kasserer regnskabet for 2016.

Der var ingen spørgsmål til regnskabet.

Regnskabet blev godkendt.

Carsten Reves fremlagde derpå bestyrelsens forslag til kontingentforhøjelser.

Begrundelserne var:

1)    Ønske og ambition om at fremlægge et regnskab i balance.

2)    Sikring af at foreningen fortsat kan afholde relevante og interessante udstillinger og arrangementer.

3)    Supplere husstandskontingent med kontingent for enkeltpersoner og unge under 25 år

Forslag for det årlige kontingent fra i dag 325 kr:

  • For enkeltpersoner: kr. 375,00.
  • For husstande: kr. 475,00.
  • For Unge mellem 15 og 25 år: kr. 100,00.

Der kom flere spørgsmål og kommentarer fra salen:

  1. Hvad vil dette give af forbedret indtægt?

Carsten Reves svar: kr. 55.000 til forbedringer af foreningens aktiviteter.

  1. Får husstandskontingenter med to medlemmer også to lodder ved Generalforsamlingen.

Formandens svar: Har man ét kontingent så har man ét lod.

  1. Hvornår bliver det afklaret hvornår eller om kommunens driftstilskud ændres eller bortfalder?

Svar: Hvert år forhandler vi driftstilskud mod tidligere hvert andet år. I foråret 2017 får vi besked om tilskuddet for 2018.

  1. Spørgsmål: Har I drøftet entreindtægter?

Derudover: Det er en procentuel stor forhøjelse af kontingentet.

Svar: Vi har omkring 90 gode arrangementer og udstillinger i kunstforeningen. Det vurderes derfor at være en rimelig pris for kontingentet.

I givet fald skal entrèbetalingerne være afbalancerede og differentierede. Vi har ikke nogen konkret løsning lige nu.

Kontingentforhøjelsen blev vedtaget med alle stemmer for, bortset fra 3 som undlod at stemme.

4. Behandling af indkomne forslag fra medlemmer og bestyrelse

Der var ikke indkommet forslag.

 

5. Valg af medlemmer til foreningens bestyrelse samt suppleanter

På valg til bestyrelsen for 2 år var:

Jes Nysten

Carsten Reves

Nina Carlberg

Ole Olesen

De 3 første modtog genvalg, medens Ole Olesen ønskede at udtræde af bestyrelsen.

Den hidtidige suppleant Annette Hvidberg blev forslået som nyt medlem.

Disse 4 blev valgt uden modkandidater

Som suppleanter for 1 år blev valgt: Ebbe Overgaard (genvalg) og Wedell Naumann (nyvalg) begge uden modkandidater.

6. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant

Asger Ryde og Kjeld Sørensen blev genvalgt som revisorer

Niels Bundgaard blev genvalgt som revisorsuppleant.

Der var ingen modkandidater til revisorposterne

7. Eventuelt

Der var et spørgsmål fra salen om, hvorvidt vi var tilfredse med renoveringen af Palægården.

Svar: Den var nødvendig.

Pr. 1. april 2017 skal gården være bilfri. Langs Husarstalden får Palæfløjen 3-4 faste pladser. Derudover skal vi forhandle med Slots- og Ejendomsstyrelsen om, hvordan vi kan bruge gården til parkering ved særlige arrangementer fx v.hj.a. særlige parkeringstilladelser.

Formanden opfordrede til at udfylde en seddel vedr. interesse for at deltage i frivilligt arbejde for Roskilde Kunstforening.

Formanden takkede Ole Olesen for hans store arbejde for Kunstforeningen.

Formanden afsluttede ved at takke dirigenten for at føre os trygt igennem dagsordenen.

Derefter var der mulighed for at forsyne sig med madder fra Landmad.

Aftenen sluttede med bortlodning af de udvalgte værker.

Referent: Anne Klok

Læs referatet som pdf

Se regnskabet for 2016

Læs Formandsberetning 2017 af Jes Nysten

 

Næste Generalforsamling er 27. februar 2018 kl 19.30 på Roskilde Gymnasium.